Privathet & Användaravtal

Introduktion

Villkoren uppdaterades senast 2018-05-24

Dessa villkor reglerar din användning av denna webbplats, genom att använda denna webbplats accepterar du dessa villkor i sin helhet. Villkoren ger dig en begränsad, återkallningsbar och icke-exklusiv licens att SpiritWorld.se. Om du inte godkänner dessa villkor eller någon del av dessa villkor, får du inte använda våra tjänster.

Sekretesspolicy och Privathet

Din integritet är mycket viktig för SpiritWorld.se. SpiritWorld.se kommer att skydda din integritet och personliga information så långt vår teknik gör det möjligt. Vi kommer inte att sälja eller överlåta information som du valt att göra tillgänglig på SpiritWorld.se till tredje part för ekonomisk eller personlig vinning.

SpiritWorld är personuppgiftsansvarig för behandling av registrerade personuppgifter på denna hemsida. Om du väljer att skapa dig ett konto för att t.ex. skriva artiklar så sparas personuppgifter som email-adress, användarnamn samt ip-nummer. Genom att registrera dig så ger du ditt samtycke till att SpiritWorld använder dessa för att tillhandahålla överenskommen tjänst.

Utöver ditt användarnamn så kan du själv välja att dela med dig av information kring dig själv på din medlemssida. Du kan också själv välja att radera denna information när du vill. Ditt användarnamn och de uppgifter du själv väljer att spara om dig själv blir synligt för alla besökare på SpiritWorld. Administratörer på SpiritWorld har tillgång till din Ip-adress och din email-adress.

Personuppgifterna behandlas i syfte att leverera plattformen och att möjliggöra att du kan skriva inlägg till artiklar, samt för utskick av nyhetsbrev.

Personuppgifter kan komma att överföras till länder utanför EU/EES då serverar kan vara placerad där. Personuppgifter kan också överföras till annan part med teknisk plattform för utskick av nyhetsbrev, till exempel Mailchimp. Spiritworld tar alltid användarnas rätt till privathet på allvar och väljer tredjeparts leverantör efter att de håller en god säkerhetsmässig och teknisk standard.

Personuppgifter bevaras så länge användaren inte väljer att återkalla sitt samtycke.

Registrerade medlemmar har rätt att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, eller begränsning av behandling som rör den registrerade eller att invända mot behandling. Vid frågor kring personuppgiftsbehandling eller utövande av rättigheter kan meddelande skickas till oss på info@spiritworld.se.

Nyhetsbrev

Som webbplats erbjuder vi våra medlemmar och besökare ett nyhetsbrev och kommer samtidigt alltid att försäkra oss så långt vi kan om att privatheten inte kompromissas. Som medlem på SpiritWorld ges du möjligheten att välja att prenumerera på detta, vill du avbeställa prenumerationen så görs detta genom ett enkelt opt-out förfarande, via klickbar länk som är inkluderad i varje utskick.

Om användning av cookies

Denna webbplats använder cookies av tekniska skäl för att underlätta för dess användare. Dessa cookies gör det möjligt att använda webbplatsen samt används av SpiritWorld.se att föra en anonymiserad statistik över besöken på webbplatsen. Du kan själv ändra inställningarna för hur din webbläsare ska hantera cookies, men din användarupplevelse begränsas avsevärt om du stänger av dem. SpiritWorld.se använder såväl egen som externa agenturer för att kunna presentera reklam på webbplatsen. I de fall där externa agenturer används så styrs deras cookie policy av respektive agenturs egen privathets policy.

Acceptabel användning

Du får inte använda denna webbplats på ett sätt som orsakar eller kan orsaka skada på webbplatsen eller försämring av tillgänglighet eller tillgängligheten av webbplatsen, eller på något sätt som är olagligt, bedrägligt eller skadligt, eller i samband med någon olagligt, bedrägligt eller i skadligt syfte eller aktivitet.

Du får inte utföra några systematiska eller automatiska datainsamlingsverksamheter (inklusive, men inte begränsat till scraping, data mining och data inhämtning) på denna webbplats utan SpiritWorld.se skriftliga samtycke.

Acceptabel marknadsföring av medlemmar

  • Huvudregel: Du får inte använda denna webbplats för att sprida spam eller posta reklammeddelanden.

Undantag till huvudregeln mot marknadsföring gäller genom möjligheten att på ett sparsamt och icke påträngande sätt t.ex. ange sin hemsidesadress till ett inlägg,

Om du är osäker så kontakta gärna administrator för klargörande.

Acceptabel Citering

Du får läsa, ladda hem, länka till, dela eller skriva ut sidor från webbplatsen för ditt eget personliga bruk. Du får inte vidarepublicera hela texter på annan sajt eller media. Det är tillåtet att citera texter i skälig omfattning enligt god praxis. Vid all citering skall källan och författare anges. Vid kommersiell eller annan användning behövs alltid upphovsmannens medgivande.

Denna webbplats innehåller länkar till andra webbplatser.

SpiritWorld.se är inte ansvarig för sekretesspolicy och praxis av någon tredje part.

Användarmaterial tillhandahållet av användare

Utifrån dessa villkor, ditt ”användarmaterial” betyder material (inklusive, utan begränsning till text, bilder, ljudmaterial, video material och audiovisuellt material) som du publicerar på denna webbplats, oavsett ändamål.

  • Du ger till SpiritWorld.se en, royalty-fri licens att publicera och distribuera ditt material på webbplatsen och i relaterade medier anknutna till nätverket SpiritWorld, exempelvis i vårt nyhetsbrev. SpiritWorld.se kommer inte att sälja eller vidarelicensiera ditt material, samt du äger egen copyright för eget material du väljer att göra tillgängligt via nätverket.
  • Ditt användarmaterial får inte vara olagligt och får inte kunna ge upphov till rättsliga åtgärder mot dig eller gentemot SpiritWorld.se
  • SpiritWorld.se förbehåller sig rätten att redigera eller ta bort material som lämnats till den här webbplatsen, eller lagras på SpiritWorld.nets servrar eller är sparat eller publiceras på denna webbplats.
  • SpiritWorld.se åtar sig inte att övervaka publiceringen av användarmaterial, eller annat material på denna webbplats.

Avslutande av konto

Vill du av någon anledning avsluta ditt medlemskonto så skickar du ett mail till info@spiritworld.se. med dina kontouppgifter så kommer vi att hjälpa dig att avsluta ditt konto.

Pga missbruk så kan SpiritWorld.se i särskilda fall där överträdelser av avtalsvillkoren har skett, att istället för att avsluta ett konto så görs det permanent avstängt/bannat.

Inga garantier

Denna webbplats tillhandahålls ”i befintligt skick” utan några utfästelser eller garantier, uttryckliga eller underförstådda. SpiritWorld.se gör inga utfästelser eller garantier i relation till denna webbplats eller information och material som tillhandahålls på denna webbplats.

SpiritWorld.se står inte som garant för tillförlitligheten av information funnen på eller i anslutning till denna sajt. Besökare av denna webbplats uppmanas alltid till, på ditt eget ansvar, att på egen hand söka och verifiera all information som du själv finner tillräcklig och sanningsenlig.

Speciellt angående råd om hälsa och välbefinnande på SpiritWorld.se

Denna webbplats kan innehålla allmän information om sjukdomar och behandlingar. Informationen är inte avsedda som råd, och bör inte behandlas som sådan. Som besökare uppmanas du att alltid söka så mycket information du kan, inkluderat professionell och medicinsk expertis, så att du själv skall kunna bilda dig en egen uppfattning.

Kom ihåg att, SpiritWorld.se gör inga utfästelser eller garantier i samband med information funnen på eller i anslutning till denna webbplats.

Begränsning av ansvar

SpiritWorld.se kommer inte att vara ansvarsskyldig dig (oavsett under skadeståndsrätt eller annat begrepp) i förhållande till innehållet i, eller användning av eller på annat sätt i samband med denna webbplats: för indirekta, särskilda eller följdskador, eller

  • för eventuella förlust i näringsverksamhet, förlust av intäkter, inkomst, vinst eller förväntade besparingar, förlust av avtal eller affärsförbindelser, förlust av anseende eller goodwill eller förlust eller förvanskning av information eller data.
  • Dessa begränsningar av ansvar gäller även om SpiritWorld.se uttryckligen har informerats om den potentiella förlusten.

Ersättning/kompensation

Du håller härmed SpiritWorld.se icke ersättningsskyldigt och förbinder sig att hålla SpiritWorld.se och dess registrerade administratorer och officiella medarbetare icke ersättningsskyldig för eventuella förluster, skador, kostnader, skulder och utgifter (inklusive, utan begränsning till juridiska kostnader och eventuella belopp som betalas av SpiritWorld.se till en tredje part på inrådan av SpiritWorld.se juridiska rådgivare) uppstådda eller som du drabbats av till följd av en överträdelse från dig av någon bestämmelse i dessa villkor.

Ändring av avtal

SpiritWorld.se kan revidera dessa villkor från tid till tid. Reviderade villkor kommer att gälla för användningen av denna webbplats från och med dagen för offentliggörandet av villkoren. Medlemmar är själva ansvariga för att kontrollera och följa aktuellt användaravtal.

Lag och jurisdiktion

Dessa villkor, och eventuella tvister som rör dessa villkor, skall regleras av och tolkas i enlighet med Svensk lag.

Detta Avtal

Dessa villkor utgör hela avtalet mellan dig och SpiritWorld.se i förhållande till din användning av denna webbplats. Avtalet i sin helhet finns tillgängligt på adressen: https://spiritworld.se/spiritworld/legal/

Du kan kontakta SpiritWorld.se per e-post till info@spiritworld.se